Teaching

My duty hours / moje dyżury: Tuesday, 11.30AM – 01.00PM on MS TEAMS

Moje zajęcia

Moje zajęcia prowadzę na platformie MS Teams. Jeśli nie zostaliście Państwo dodani do mojej grupy, proszę o kontakt na MS Teams (chat).

Do kontaktu w sprawie zajęć proszę używać jedynie komunikatora na platformie MS Teams. Zadania domowe, raporty z projektów etc., dostarczać za pośrednictwem mechanizmów dostępnych w MS Teams (assignment / “zadanie domowe” w notatniku zajęć lub formularz w podsystemie assignments).

My classes

All my classes go online. In case of obligatory classes, you will be added to your group in MS TEAMS. If you are not, please contact me immediately using MS Teams. In case of optional classes of choice, you should register in USOS

Please use only MS Teams to contact me (CHAT option) regarding clasesses and general teaching issues, as well as to send me your homework or project reports (homework/assignments etc.).

Semestr zimowy / Winter Semester

Proseminarium licencjackie (dla 2. i 3. roku LK, lecz zapraszam wszystkich zainteresowanych) poświęcę metodom i technikom prowadzenia badań laboratoryjnych z wykorzystaniem odsłuchu. W wielu badaniach empirycznych nad językiem stosuje się metody odsłuchowe – bada się reakcje uczestników na wypowiedzi ustne lub inne bodźce dźwiękowe. Jak zaprojektować takie bodźce? Jak je zarejestrować, zsyntetyzować, edytować, jak je odtwarzać, i jak rejestrować reakcje uczestników? Odpowiedzi na te pytania zależą, oczywiście, od celów badań. Możemy chcieć się dowiedzieć, czy dany głos jest postrzegany jako przyjemny czy może czy słuchacze dostrzegają w wypowiedzi błędy lub użycie określonych słów, albo czy ją w ogóle rozumieją. To tylko kilka spośród niezliczonych pytań badawczych, na które odpowiedzi można szukać w badaniach opartych na odsłuchu.

Seminarium magisterskie (MA Seminar, in English) I will propose topics related to pragmaphonetics, including prosodic characteristics of speaking style. We will learn how to use perception-based and instrumental methods in order to detect and distinguish a number of parameters of speaking style, especially its prosodic tier and voice quality. Results of such studies have a wide spectrum of applications, from speaker or speaker’s state identification techniques to training of people who use voice as their tool (radio and tv speakers, politicians, teachers, etc.). In this semester, four lecturers propose their topics. In the end, you will choose the seminar that suits your interests mosts.

Spoken Language Analysis (p. I, for ELLDo) – The first part of this course will be devoted to the fundamentals of intrumental and perception-based speech analysis. However, it will encompass much more than a traditional course in phonetics as we also cover some issues related to field- and laboratory work, speech recording and processing as well. The students will learn on the phonetic diversity of languages, gain a wide perspective on speech signal and its analysis, and learn basic phonetic tools. Praat will used extensively, but we will take a look at some other pieces of software as well.

Semestr letni / Summer semester

Emotions in Speech (a monographic lecture) – this topic may seem to be over-exploited in recent years but it still has a great potential and social importance. You will learn about a numer of acoustic parameters related to emotional speech

Statistics for linguistic applications – A large part of contemporary linguistic research is of quantitative nature. Let’s learn how to collect linguistic data, how to prepare them, and how to explore them. And how to present the results in frames of linguistic theories!

Analiza języka mówionego, część II (dla lingwistyki komputerowej). Po poznaniu podstaw fonetyki segmentalnej i opanowaniu instrumentaliów w pierwszej części kursu, w drugim semestrze zajmiemy się prozodią wypowiedzi (m.in. zjawiskami takimi jak melodia, prominencja, rytm) z punktu widzenia percepcji i analiz instrumentalnych. Zwrócimy uwagę na fonetyczne aspekty parajęzykowego komponentu wypowiedzi.